Gustava Zemgala gatve 76, Rīga Tālrunis: (+371) 6711 44 70

Privātuma politika

Šī politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs mums sniedzat vai arī kurus mēs ievācam un apstrādājam, kad Jūs izmantojat SIA “INTER RAO Latvia” (turpmāk – INTER RAO Latvia) interneta vietni www.interrao.lv (turpmāk – Vietne).

“INTER RAO Latvia” ciena Jūsu privātumu un sargā Jūsu privātos datus, kurus mums sniedzat un kurus mēs ievācam, tādā veidā, kā norādīts šajā privātuma politikā. Šajā privātuma politikā tiek paskaidrots, kāpēc mēs vācam Jūsu personas datus un kādā veidā tos izmantojam.

Klientu pieteikumu veidlapas un pieprasījumi

Jūsu datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis, cita Jūsu norādītā informācija) ar mērķi izskatīt Jūsu iesniegto klienta pieteikumu un atbildēt uz Jūsu sniegtajiem pieprasījumiem mēs izmantojam un apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kas tiek pausta, Jums aizpildot klienta pieteikuma veidlapu Vietnes sadaļā “Kļūstiet par mūsu klientu”, vai arī kad attiecīgi sazināties ar mums uz Vietnē norādītajiem kontaktiem.

Jaunumu biļeteni

Jūsu datus (e-pasta adrese) ar mērķi piegādāt Jūsu pasūtīto jaunumu biļetenu mēs izmantojam un apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kas tiek pausta, Jums aizpildot Vietnes sadaļā “Jaunumi” esošo jaunumu biļetena abonēšanas veidlapu.

Kandidātu personas dati

Kandidātu, kuri ir atsūtījuši savus dzīves gājuma aprakstus (CV) mums tieši uz vietnē norādīto e-pasta adresi vai ar darba sludinājumu portālu starpniecību, personas datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, CV, izglītība, darba pieredze, cita sniegtā informācija) apstrādājam ar mērķi veikt kandidātu atlasi konkrētajai amata pozīcijai. Šos kandidātu personas datus apstrādājam, pamatojoties uz piekrišanu, kuru paužat, šos datus mums sniedzot un izsakot vēlmi stāties darbā “INTER RAO Latvia”.

Veicot atlasi uz konkrētām amata pozīcijām, apstrādājam tikai tos kandidātu personas datus, kuri ir saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un lietišķajām īpašībām. Mēs nevācam un neapstrādājam kandidātu īpašos personas datus.

Sīkdatnes

Mūsu Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes – nelieli digitālie faili, kas tiek sūtīti un instalēti Vietnes apmeklētāja datorā, lai uzlabotu Vietnes izmantošanas funkcionalitāti un ātrumu, kā arī lai vāktu anonimizētus datus Vietnes apmeklētības statistikas novērošanai. Vietnē var tikt izmantotas šāda veida sīkdatnes:

  • Obligātās – nepieciešamas tam, lai Vietnes apmeklētāji varētu izmantot drošu piekļuvi Vietnei un visas Vietnē esošās funkcionālās īpašības;
  • Darbību uzlabojošās – šīs sīkdatnes vāc informāciju par to, kā Jūs izmantojat Vietni, tās atsevišķas sadaļas vai funkcijas, fiksē un novērš Vietnes un/vai tajā esošo funkciju darbības kļūdas;
  • Statistiskās – šīs sīkdatnes vāc anonimizētus datus par Vietnes apmeklētību un fiksē tās izmantošanu;
  • Mārketinga – šīs sīkdatnes palīdz mums īstenot Jūsu pasūtīto jaunumu biļetenu sūtīšanas funkciju tik ilgi, kamēr esat jaunumu biļetena abonents.

Konkrētas vietnē izmantojamās sīkdatnes

Vietnes apmeklētāju uzskaites un statistikas sīkdatnes (_gat; _gid; _ga)

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas statistiskās informācijas vākšanai par Vietnes apmeklētību. Iegūtie dati tiek izmantoti vietnes uzlabošanai un apmeklētības atskaišu sagatavošanai. Statistika tiek vākta ar “Google Analytics” rīku. Iegūtie rezultāti ir anonīmi un tiek izmantoti tikai statistikai.

Sīkdatne papildu pakalpojumu uzturēšanai: cloudfare (__cfduid)

Sīkdatne, kas ar vietnēm saistīta caur “CloudFlare”, tiek izmantota, lai paātrinātu vietnes atvēršanas laiku. Sīkdatne tiek izmantota tam, lai novērstu jebkādus drošības ierobežojumus, ņemot vērā IP adresi, kuru saņem apmeklētājs. Tajā nav lietotāja identifikācijas informācijas. Sīkdatne ļauj abonēt jaunumu biļetenus.

Lietotāja valodas iestatījumu sīkdatne (pll_language)

Sīkdatne tiek izmantota apmeklētāja valodas izvēles saglabāšanai. Šī sīkdatne nepieciešama tam, lai Vietne varētu funkcionēt vairākās valodās.

Jūs varat pārvaldīt Vietnē izmantojamās sīkdatnes, kuras darbojas Jūsu apmeklējuma laikā Vietnē, sava interneta pārlūka iestatījumos. Jūs varat tām piekrist vai nepiekrist, kā arī izdzēst agrāk akceptētās sīkdatnes. Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar Vietnē izmantotajām sīkdatnēm, varat tos sūtīt mums uz e-pasta adresi info@interrao.lv .

Datu uzglabāšanas termiņš

Visus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar šajā politikā norādītajiem mērķiem.

Kandidātu personas datus uzglabājam tik ilgi, kamēr turpinās atlase uz konkrēto amatu. Kad beidzas atlase uz konkrēto pozīciju, mēs izdzēšam kandidātu atsūtītos CV un citus datus, izņemot gadījumus, kad esam saņēmuši kandidāta piekrišanu viņa datu apstrādei ilgāk, lai varētu viņam piedāvāt citu amatu, kad būs jaunas vakances. Šādā gadījumā kandidāta personas datus uzglabājam vienu gadu no brīža, kad ir beigusies atlase uz konkrēto amatu, izņemot gadījumus, ja savu piekrišanu kandidāts atsauc agrāk un ja piemērojamie tiesību akti nenosaka ilgāku uzglabāšanas termiņu.

Personas datus, kurus iegūstam, kad Jūs kļūstat un esat mūsu klients, mēs uzglabājam tik ilgi, kamēr vien esat mūsu klients un vienu gadu pēc pēdējās Jūsu iniciētās komunikācijas ar mums mutiski vai rakstiski, izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti paredz ilgāku uzglabāšanas termiņu.

Personas datus, kurus iegūstam, kad saņemam Jūsu pieprasījumus, uzglabājam tik ilgi, kamēr sniedzam atbildi uz Jūsu pieprasījumu. Kad atbilde ir sniegta, šos personas datus vēl uzglabājam vienu gadu, izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti paredz ilgāku uzglabāšanas termiņu.

Personas datus, kas iegūti brīdī, kad abonējat mūsu jaunumu biļetenu, mēs uzglabājam trīs gadus pēc pēdējā jaunumu biļetena atvēršanas. Pēc šī termiņa beigām mēs automātiski izdzēšam Jūsu datus, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, izņemot gadījumus, kad Jūs jau agrāk atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem.

Personas datus, kas ievākti ar Vietnē esošo sīkdatņu palīdzību, kamēr Jūs apmeklējat Vietni,  uzglabājam vienu gadu no Jūsu pēdējā Vietnes apmeklējuma, izņemot gadījumus, kad ir saņemta atsevišķa Jūsu piekrišana vai nepiekrišana Jūsu personas datu turpmākai uzglabāšanai, vai arī kad piemērojamie tiesību akti paredz ilgāku uzglabāšanas termiņu.

Datu nodošana

Jūsu personas datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kuras palīdz mums administrēt Vietni un aizsargāt tās datus. Šādas personas var būt datu bāzu programmatūras nodrošinātāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji un tamlīdzīgi. Jūsu personas dati var tikt izpausti arī pārvaldes vai tiesībsargājošajām institūcijām, piem., policijai vai uzraudzības iestādēm, taču tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja prasība izteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai arī ar mērķi nodrošināt mūsu tiesības vai mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

Datu nesniegšanas sekas

Jums ir tiesības atteikties sniegt savus personas datus, taču Jūsu personas datu sniegšana ir nepieciešama un obligāta šajā privātuma politikā norādīto mērķu īstenošanai, tāpēc gadījumā, ja nesniegsiet savus personas datus, “INTER RAO Latvia” var neizdoties sasniegt nosauktos mērķus, proti, izskatīt klienta pieteikumus, atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem, sūtīt Jūsu abonētos jaunumu biļetenus, radīt Jums iespēju izmantot visas Vietnes funkcijas vai arī iespēju Jums piedalīties atlasē konkrētai amata pozīcijai “INTER RAO Latvia”.

Datu aizsardzība

Datu apstrādei mēs piemērojam drošības un apstrādes prasības, kas paredzētas Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

“INTER RAO Latvia” īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu visu apstrādājamo personas datu aizsardzību pret netīšu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai netīšu nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām.

Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības, kas saistītas ar Jūsu personas datiem:

  • pieprasīt, lai “INTER RAO Latvia” ļautu iepazīties ar datiem un tos labotu vai dzēstu, vai arī ierobežotu šo datu apstrādi;
  • tiesības nepiekrist datu apstrādei;
  • tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību). “INTER RAO Latvia” šādā gadījumā iegūst tiesības pieprasīt atlīdzināt saprātīgus izdevumus, kas bijuši “INTER RAO Latvia” saistībā ar šādu Jūsu datu strukturēšanu un izsniegšanu Jums;
  • tiesības atsaukt piekrišanu;
  • tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Jūs varat izmantot šīs savas tiesības, rakstot “INTER RAO Latvia” uz e-pasta adresi info@interrao.lv vai sūtot ierakstītu vēstuli uz adresi SIA “INTER RAO Latvia”, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, Latvija, uzrādot savu personas identitāti apliecinošu dokumentu vai tā kopiju. “INTER RAO Latvia” pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pieteikuma dienas, sniegs Jums atbildi.

Derīguma termiņš un grozījumi

Šī privātuma politika stājas spēkā 2018.gada 25.maijā. Ja šajā privātuma politikā veiksim izmaiņas, tās atjaunināto versiju publicēsim šajā Vietnē. Privātuma politikas grozījumi un (vai) papildinājumi stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas Vietnē.