Войти в кабинет

Klientu apkalpošanas speciālisti

Radušies jautājumi? Būsim priecīgi Jums palīdzēt.

Sazināties ar mums varat pa telefonu (+371) 6 711 44 74 vai pa e-pastu

Iespējams atbilde uz Jūsu jautājumu ir šeit.
 • Kas ir atvērtais elektroenerģijas tirgus?

  No 2015. gada 1.janvāra visi elektroenerģijas lietotāji, t.sk. mājsaimniecības, elektroenerģiju iegādājas atvērtajā tirgū.  Tas nozīmē, ka ikvienam elektroenerģijas patērētājam ir iespēja izvēlēties kādu no vairākiem neatkarīgiem, Latvijā reģistrētiem elektroenerģijas tirgotājiem. Savukārt, sistēmas pakalpojumu sniedzējs A/S „Sadales tīkls” piegādās Jums no tirgotāja nopirkto elektroenerģiju par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu un nodrošinās patērētās elektroenerģijas uzskaiti, bojājumu novēršanu, pieslēguma pakalpojumus un elektroapgādes tīkla uzturēšanu.

 • Kas mainīsies līgumattiecībās, kļūstot par tirgus dalībnieku?

  Tirgus dalībniekam elektroenerģijas piegāde notiek saskaņā ar sistēmas pakalpojumu līgumu, elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un balansēšanas pakalpojuma līgumu, kas var būt elektroenerģijas tirdzniecības līguma sastāvdaļa. 

 • Kur var iepazīties ar sistēmas pakalpojuma līgumu?

  Iepazīties ar sistēmas pakalpojumu līgumu un tā pielikumu var A/S „Sadales tīkls” mājaslapā. 

 • Cik ilgā laikā tiek sagatavoti elektroenerģijas tirdzniecības līgums un sistēmas pakalpojuma līgums?

  Elektroenerģijas tirdzniecības līgums tiek sagatavots un nosūtīts pa e-pastu uzreiz pēc vienošanas ar tirgotāju. Sistēmas pakalpojuma līgums, ja tāds klientam iepriekš nav bijis noslēgts, tiek sagatavots un nosūtīts mēneša laikā pēc tirgotāja maiņas.

 • Pēc kādas cenas tiks rēķināti sistēmas pakalpojumi?

  Maksa par sistēmas pakalpojumiem, kurus sniedz A/S „Sadales tīkls”, tiek noteikta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu. Iepazīties ar sistēmas pakalpojuma tarifiem ir iespējams A/S „Sadales tīkls” mājaslapā.

 • Kā kļūt par tirgus dalībnieku?

  1. Vienoties ar SIA „Inter RAO Latvia” par elektroenerģijas tirdzniecības nosacījumiem (cenu, termiņiem utt.)

  2. Pēc vienošanās, SIA „Inter RAO Latvia” 15. datumā paziņo sadales pakalpojumu sniedzējam A/S „Sadales tīkls” par notikušo tirgotāja maiņu. Jums atliek tikai parakstīt sistēmas pakalpojumu un elektroenerģijas tirdzniecības līgumus.

  3. Nākamā kalendārā mēneša 1. datumā Jūs kļūstat par SIA „Inter RAO Latvia” klientu.

 • Kāpēc jāizvēlas neatkarīgais elektroenerģijas tirgotājs līdz mēneša 15. datumam?

  Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.50,Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi, ja lietotājs izvēlējies citu tirgotāju, izvēlētā tirgotāja pienākums ir līdz iepriekšējā mēneša piecpadsmitajam datumam pirms paredzētās tirgotāja maiņas paziņot sistēmas operatoram, ka noslēgta vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību.

   

 • Klientam ir bijuši īslaicīgi atslēgumi, kas radījuši būtiskus zaudējumus. Vai tiks risināti šāda rakstura jautājumi? Kas ir atbildīgs par to – SIA „Inter RAO Latvia” vai A/S „Sadales tīkls”? Vai ir iespējami garantētās barošanas risinājumi?

  Šāda rakstura jautājumus ir iespējams risināt, bet tie ir tiešā veidā atkarīgi no sistēmas operatoriem – A/S „Sadales tīkls” vai A/S „Augstsprieguma tīkls”. Patlaban Latvijā ir pieejami dažāda veida garantētās barošanas risinājumi, bet ne SIA „Inter RAO Latvia”, ne A/S ”Sadales tīkls” pašlaik šāda veida pakalpojumus nepiedāvā.

 • Kādas būs sekas, ja atteiksies pirkt elektroenerģiju brīvajā tirgū?

  Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” , ja lietotājam, kas nav mājsaimniecības lietotājs, nav spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības un balansēšanas pakalpojuma līguma, tad elektroenerģijas piegāde šādam lietotājam notiek pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Pēdējā garantētā piegāde ir elektroenerģijas piegāde lietotājam, kurš pārtraucis darbību elektroenerģijas tirgū vai kuram nav balansēšanas pakalpojuma līguma. Pēdējās garantētās piegādes laikā spēku zaudē visi lietotāja noslēgtie elektroenerģijas tirdzniecības līgumi. Tīkla pakalpojumu sniedzējs A/S „Sadales tīkls” izvēlas tirgotāju, kurš tirgos lietotājam elektroenerģiju pēdējās garantētās piegādes ietvaros, norāda izvēlētajam tirgotājam laiku, kad tirgotājam jāpārņem elektroenerģijas piegāde konkrētam lietotājam. Elektroenerģijas piegāde šādam lietotājam notiek par tirgotāja noteiktu cenu, kura vismaz mēnesi pirms katra norēķina perioda ir publicēta tirgotāja mājas lapā. Lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatora izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju par piegādāto elektroenerģiju.

 • Kas ir balansēšanas pakalpojums?

  Balansēšanas pakalpojums ir paredzēts starpības starp gala lietotāja plānoto un faktiski patērēto elektroenerģiju segšanai. Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir pārvades sistēmas operators A/S „Augstsprieguma tīkls”, vai elektroenerģijas tirgotājs, kurš ir noslēdzis balansēšanas līgumu ar pārvades sistēmas operatoru A/S „Augstsprieguma tīkls”.

   

 • Kā elektroenerģijas pirkšana tirgū ietekmē elektroenerģijas rēķinu?

  Ja esat noslēdzis līgumu ar SIA „Inter RAO Latvia”, tad saņemsiet no mums rēķinu par elektroenerģiju, un otru rēķinu no sistēmas operatora A/S „Sadales tīkls” par tīkla pakalpojumiem.

  Kopējo elektroenerģijas cenu veidos 3 komponentes:

  1. elektroenerģijas cena (cena, kas norādīta sadarbības piedāvājumā vai elektroenerģijas tirdzniecības līgumā)
  2. obligātā iepirkuma komponente  par-oik-no-2016gada-1aprila
  3. sistēmas pakalpojuma cena   tarifi_LVL.pdf
 • Kas ir obligātā iepirkuma komponentes, kāpēc par tām ir jāmaksā?

  Obligātais iepirkums – Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem.

  Obligātā iepirkuma komponentes – kompensē publiskā tirgotāja papildus izdevumus, kas tam rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas gala lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam. Obligātā iepirkuma komponentes apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tās tiek pārskatītas un mainītas vienu reizi gadā 1. aprīlī.

 • Kas notiek, ja elektroenerģijas lietotājam jākļūst par elektroenerģijas tirgus dalībnieku, bet tas nav izvēlējies savu tirgotāju?

  Šajā gadījumā lietotājam, kas nav mājsaimniecības lietotājs elektroenerģija tiks piegādāta elektroenerģijas pēdējās garantētās piegādes ietvaros.

   

   

 • Kas ir elektroenerģijas pēdējā garantētā piegāde?

  Pēdējā garantētā piegāde – elektroenerģijas piegāde tādam lietotājam, kurš ir pārtraucis darbību elektroenerģijas tirgū un pērk elektroenerģiju no pēdējā garantētā piegādātāja vai kuram nav balansēšanas pakalpojuma līguma. Lietotāji, kuri nav izvēlējušies savu elektroenerģijas tirgotāju, saņems elektroenerģiju pēdējās garantētās piegādes ietvaros līdz brīdim, kad noslēdz līgumu ar kādu no elektroenerģijas tirgotājiem. 

 • Kurš no elektroenerģijas tirgotājiem nodrošinās elektroenerģijas pēdējo garantēto piegādi?

  Tīkla pakalpojumu sniedzējs A/S „Sadales tīkls” izvēlas tirgotāju, kurš tirgos lietotājam elektroenerģiju pēdējās garantētās piegādes ietvaros, un norāda izvēlētajam tirgotājam laiku, kad tirgotājam jāpārņem elektroenerģijas piegāde konkrētam lietotājam.

 • Pēc kādas cenas notiek elektroenerģijas pēdējā garantētā piegāde?

  Pēdējās garantētās piegādes cena tiek noteikta, vadoties pēc elektroenerģijas biržas vidējās cenas, kurai tiek pieskaitīts pēdējā garantētā piegādātāja noteikts uzcenojums, Informācija par to ik mēnesi tiek publicēta sistēmas operatora A/S „Sadales tīkls” izvēlētā tirgotāja mājas lapā. Lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatora izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju par patērēto elektroenerģiju. Pēdējās garantētās piegādes laikā, spēku zaudē visi noslēgtie elektroenerģijas tirdzniecības/piegādes līgumi.